Please login or register!

Login Register
Chờ, 25
Status Em hay cười là em đau khổ mượn nư cười để che khuất đau thương em hay hát khi lòng em tan nát em vẫn cười khi nước mắt em rơi
personal info
Photos
Likes
Friends